Klauzula Klienci

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Seltik Sp. z o.o.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych Klientów (w tym byłych oraz potencjalnych) jest Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03 – 301 Warszawa. Kontakt z Administratorem:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: t.tyczka@seltik.pl
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@seltik.pl,
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane są w związku z przedstawieniem oferty handlowej
i prowadzonymi rozmowami handlowymi (marketing), realizacją podpisanej umowy (umowa), spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa (prawo) lub w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w przypadku dochodzenia roszczeń oraz w związku z udzieleniem odpowiedzi na złożone pisma i reklamacje (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy, wystawiania faktur, oraz obsługi czynności serwisowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia analiz i statystyk, działań marketingowych, oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • obsługi płatności i rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO;
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 • prowadzenia działań marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • podstawie umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, wynikającym w szczególności z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, np. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ochronie żywotnych interesów (życia i zdrowia) Twoich lub innej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;
 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia/realizacji Umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane dotyczące korespondencji nie związanej z realizacją umowy, reklamacji – 12 miesięcy od zakończenia celu ich przetwarzania;
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego;
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat;
 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku;
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług podwykonawczych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, a także serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?
W zależności od łączącej osobę fizyczną z Administratorem relacji, możemy przetwarzać
w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich udostępnionych przez podmioty gospodarcze (pracodawców):

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania);
 • dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP);
 • dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego);
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);
 • dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień);
 • dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem);
 • dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej);
 • dane techniczne (np. dane nieruchomości, stanu zabezpieczeń, itp.).
 • dane korespondencyjne (np. treść korespondencji).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie). Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:

 • Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

 • prawo dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie w celu marketingu bezpośredniego ale także w innych celach;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz w jaki sposób można je realizować znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.